รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน ประจำปี 2563

ดอกประดู่

นาเกตุพัฒนา

ร่มโพธิ์

บราโอก้าวหน้า

ยะรัง

อัมพวา

กูวิง-ตรัง

มายอพัฒนา

แม่ลาน