รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2563
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 วัดนาประดู่ 116
2 บ้านควนประ 116
3 บ้านนาประดู่ 120
4 บ้านควนโนรี 113
5 บ้านป่าไร่ 82
6 บ้านควนลังงา 122
7 วัดทรายขาว 117
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 92
9 บ้านเกาะตา 115
10 วัดอรัญวาสิการาม 117
11 บ้านบาเงง 115
12 บ้านคลองหิน 123
13 วัดธนาภิมุข 101
14 บ้านโผงโผง 61
15 บ้านนาเกตุ 92
16 วัดภมรคติวัน 84
17 บ้านตุปะ 127
18 บ้านชะเมา 103
19 บ้านควนลาแม 117
20 บ้านบาโงฆาดิง 14
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 127
22 วัดนิคมสถิต 104
23 บ้านยางแดง 119
24 บ้านล้อแตก 120
25 บ้านนาค้อใต้ 116
26 วัดมะกรูด 27
27 บ้านโคกโพธิ์ 116
28 บ้านทุ่งยาว 121
29 บ้านสามยอด 103
30 บ้านท่าคลอง 114
31 บ้านโคกต้นสะตอ 117
32 วัดบันลือคชาวาส 124
33 บ้านควนแตน 100
34 บ้านท่าเรือ 124
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 95
36 วัดสุนทรวารี 116
37 บ้านป่าบอน 129
38 บ้านดอนเค็ด 38
39 บ้านนาค้อกลาง 115
40 บ้านนาค้อเหนือ 120
41 บ้านบราโอ 111
42 บ้านประจัน 111
43 บ้านบูโกะ 91
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 12
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 80
46 ชุมชนบ้านพงสตา 134
47 บ้านสิเดะ 90
48 บ้านอีบุ๊ 121
49 บ้านศาลาสอง 121
50 บ้านอาโห 95
51 บ้านบากง 106
52 ชุมชนบ้านสะนอ 103
53 อนุบาลยะรัง 120
54 บ้านกระโด 98
55 บ้านบินยา 118
56 บ้านกาแลสะนอ 125
57 ตลาดนัดบาซาเอ 71
58 บ้านกรือเซะ 75
59 บ้านต้นทุเรียน 115
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 63
62 วัดเกาะหวาย 114
63 บ้านบ้านคางา 108
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 51
65 ตลาดปรีกี 112
66 บ้านละหารยามู 84
67 บ้านสายชล 120
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 101
69 ชุมชนบ้านต้นสน 119
70 บ้านอินทนิล 100
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 113
72 วัดโคกหญ้าคา 118
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 82
74 บ้านต้นแซะ 122
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 118
76 บ้านกูวิง 117
77 บ้านสมาหอ 67
78 บ้านลางสาด 127
79 บ้านกระเสาะ 53
80 บ้านแขนท้าว 70
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 94
82 บ้านเกาะจัน 121
83 บ้านตรัง 122
84 บ้านเขาวัง 113
85 บ้านบูดน 116
86 บ้านมะหุด 119
87 บ้านควนหยี 56
88 บ้านบาโง 109
89 บ้านปานัน 119
90 บ้านบาตะกูโบ 112
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 120
92 บ้านถนน 106
93 บ้านดูวา 77
94 บ้านกระหวะ 91
95 บ้านราวอ 108
96 บ้านบาละแต 111
97 บ้านปาลัส 115
98 บ้านด่าน 107
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 62
100 บ้านเจาะบาแน 97
101 บ้านบูเกะกุง 117
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 109
104 บ้านกูบังบาเดาะ 114
105 วัดบุพนิมิต 105
106 บ้านโคกเหรียง 118
107 วัดป่าสวย 119
108 บ้านคลองทราย 121
109 บ้านต้นโตนด 118
110 บ้านวังกว้าง 113
111 บ้านควนแปลงงู 100
112 บ้านปลักปรือ 113
113 บ้านคูระ 72
114 บ้านตันหยง 109
115 บ้านม่วงเตี้ย 116