รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2564
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 วัดนาประดู่ 11
2 บ้านควนประ 29
3 บ้านนาประดู่ 10
4 บ้านควนโนรี 9
5 บ้านป่าไร่ 1
6 บ้านควนลังงา 6
7 วัดทรายขาว 9
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 8
9 บ้านเกาะตา 10
10 วัดอรัญวาสิการาม 10
11 บ้านบาเงง 10
12 บ้านคลองหิน 10
13 วัดธนาภิมุข 10
14 บ้านโผงโผง 10
15 บ้านนาเกตุ 0
16 วัดภมรคติวัน 10
17 บ้านตุปะ 12
18 บ้านชะเมา 11
19 บ้านควนลาแม 12
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 10
22 วัดนิคมสถิต 9
23 บ้านยางแดง 9
24 บ้านล้อแตก 11
25 บ้านนาค้อใต้ 10
26 วัดมะกรูด 7
27 บ้านโคกโพธิ์ 10
28 บ้านทุ่งยาว 9
29 บ้านสามยอด 9
30 บ้านท่าคลอง 10
31 บ้านโคกต้นสะตอ 10
32 วัดบันลือคชาวาส 10
33 บ้านควนแตน 10
34 บ้านท่าเรือ 10
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 10
36 วัดสุนทรวารี 7
37 บ้านป่าบอน 10
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 8
40 บ้านนาค้อเหนือ 12
41 บ้านบราโอ 5
42 บ้านประจัน 11
43 บ้านบูโกะ 10
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 6
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 8
46 ชุมชนบ้านพงสตา 6
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 9
49 บ้านศาลาสอง 11
50 บ้านอาโห 0
51 บ้านบากง 8
52 ชุมชนบ้านสะนอ 10
53 อนุบาลยะรัง 8
54 บ้านกระโด 5
55 บ้านบินยา 0
56 บ้านกาแลสะนอ 8
57 ตลาดนัดบาซาเอ 9
58 บ้านกรือเซะ 9
59 บ้านต้นทุเรียน 10
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 11
62 วัดเกาะหวาย 3
63 บ้านบ้านคางา 3
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 0
65 ตลาดปรีกี 6
66 บ้านละหารยามู 7
67 บ้านสายชล 5
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 10
69 ชุมชนบ้านต้นสน 10
70 บ้านอินทนิล 10
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 8
72 วัดโคกหญ้าคา 4
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 9
74 บ้านต้นแซะ 11
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 10
76 บ้านกูวิง 10
77 บ้านสมาหอ 11
78 บ้านลางสาด 10
79 บ้านกระเสาะ 6
80 บ้านแขนท้าว 10
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 10
82 บ้านเกาะจัน 10
83 บ้านตรัง 10
84 บ้านเขาวัง 10
85 บ้านบูดน 11
86 บ้านมะหุด 12
87 บ้านควนหยี 5
88 บ้านบาโง 11
89 บ้านปานัน 10
90 บ้านบาตะกูโบ 7
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 10
92 บ้านถนน 8
93 บ้านดูวา 10
94 บ้านกระหวะ 0
95 บ้านราวอ 10
96 บ้านบาละแต 14
97 บ้านปาลัส 10
98 บ้านด่าน 10
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0
100 บ้านเจาะบาแน 10
101 บ้านบูเกะกุง 9
102 บ้านน้ำใส 8
103 บ้านสะกำ 5
104 บ้านกูบังบาเดาะ 11
105 วัดบุพนิมิต 9
106 บ้านโคกเหรียง 12
107 วัดป่าสวย 10
108 บ้านคลองทราย 25
109 บ้านต้นโตนด 10
110 บ้านวังกว้าง 10
111 บ้านควนแปลงงู 0
112 บ้านปลักปรือ 0
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 7
115 บ้านม่วงเตี้ย 10