รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2562
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 วัดนาประดู่ 5
2 บ้านควนประ 4
3 บ้านนาประดู่ 5
4 บ้านควนโนรี 4
5 บ้านป่าไร่ 0
6 บ้านควนลังงา 6
7 วัดทรายขาว 5
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 5
9 บ้านเกาะตา 5
10 วัดอรัญวาสิการาม 5
11 บ้านบาเงง 5
12 บ้านคลองหิน 5
13 วัดธนาภิมุข 4
14 บ้านโผงโผง 1
15 บ้านนาเกตุ 5
16 วัดภมรคติวัน 5
17 บ้านตุปะ 5
18 บ้านชะเมา 5
19 บ้านควนลาแม 5
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 5
22 วัดนิคมสถิต 5
23 บ้านยางแดง 4
24 บ้านล้อแตก 5
25 บ้านนาค้อใต้ 5
26 วัดมะกรูด 2
27 บ้านโคกโพธิ์ 3
28 บ้านทุ่งยาว 5
29 บ้านสามยอด 5
30 บ้านท่าคลอง 5
31 บ้านโคกต้นสะตอ 5
32 วัดบันลือคชาวาส 3
33 บ้านควนแตน 5
34 บ้านท่าเรือ 5
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 5
36 วัดสุนทรวารี 5
37 บ้านป่าบอน 0
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 5
40 บ้านนาค้อเหนือ 5
41 บ้านบราโอ 4
42 บ้านประจัน 4
43 บ้านบูโกะ 4
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 5
46 ชุมชนบ้านพงสตา 3
47 บ้านสิเดะ 4
48 บ้านอีบุ๊ 5
49 บ้านศาลาสอง 5
50 บ้านอาโห 5
51 บ้านบากง 6
52 ชุมชนบ้านสะนอ 5
53 อนุบาลยะรัง 5
54 บ้านกระโด 5
55 บ้านบินยา 3
56 บ้านกาแลสะนอ 4
57 ตลาดนัดบาซาเอ 6
58 บ้านกรือเซะ 2
59 บ้านต้นทุเรียน 5
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 3
62 วัดเกาะหวาย 5
63 บ้านบ้านคางา 4
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 4
65 ตลาดปรีกี 5
66 บ้านละหารยามู 5
67 บ้านสายชล 4
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 5
69 ชุมชนบ้านต้นสน 4
70 บ้านอินทนิล 5
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 3
72 วัดโคกหญ้าคา 5
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 6
74 บ้านต้นแซะ 5
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 3
76 บ้านกูวิง 4
77 บ้านสมาหอ 4
78 บ้านลางสาด 5
79 บ้านกระเสาะ 5
80 บ้านแขนท้าว 4
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 5
82 บ้านเกาะจัน 5
83 บ้านตรัง 3
84 บ้านเขาวัง 4
85 บ้านบูดน 4
86 บ้านมะหุด 4
87 บ้านควนหยี 1
88 บ้านบาโง 5
89 บ้านปานัน 7
90 บ้านบาตะกูโบ 5
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 5
92 บ้านถนน 5
93 บ้านดูวา 8
94 บ้านกระหวะ 4
95 บ้านราวอ 4
96 บ้านบาละแต 5
97 บ้านปาลัส 5
98 บ้านด่าน 4
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 8
100 บ้านเจาะบาแน 4
101 บ้านบูเกะกุง 4
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 3
104 บ้านกูบังบาเดาะ 5
105 วัดบุพนิมิต 5
106 บ้านโคกเหรียง 5
107 วัดป่าสวย 5
108 บ้านคลองทราย 3
109 บ้านต้นโตนด 4
110 บ้านวังกว้าง 5
111 บ้านควนแปลงงู 5
112 บ้านปลักปรือ 5
113 บ้านคูระ 3
114 บ้านตันหยง 4
115 บ้านม่วงเตี้ย 4