รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2564
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 วัดนาประดู่ 89
2 บ้านควนประ 88
3 บ้านนาประดู่ 66
4 บ้านควนโนรี 62
5 บ้านป่าไร่ 60
6 บ้านควนลังงา 65
7 วัดทรายขาว 56
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 69
9 บ้านเกาะตา 61
10 วัดอรัญวาสิการาม 67
11 บ้านบาเงง 66
12 บ้านคลองหิน 67
13 วัดธนาภิมุข 59
14 บ้านโผงโผง 60
15 บ้านนาเกตุ 42
16 วัดภมรคติวัน 60
17 บ้านตุปะ 74
18 บ้านชะเมา 72
19 บ้านควนลาแม 69
20 บ้านบาโงฆาดิง 7
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 71
22 วัดนิคมสถิต 52
23 บ้านยางแดง 67
24 บ้านล้อแตก 75
25 บ้านนาค้อใต้ 67
26 วัดมะกรูด 49
27 บ้านโคกโพธิ์ 73
28 บ้านทุ่งยาว 62
29 บ้านสามยอด 63
30 บ้านท่าคลอง 59
31 บ้านโคกต้นสะตอ 62
32 วัดบันลือคชาวาส 77
33 บ้านควนแตน 64
34 บ้านท่าเรือ 71
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 69
36 วัดสุนทรวารี 71
37 บ้านป่าบอน 66
38 บ้านดอนเค็ด 79
39 บ้านนาค้อกลาง 56
40 บ้านนาค้อเหนือ 75
41 บ้านบราโอ 61
42 บ้านประจัน 75
43 บ้านบูโกะ 70
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 26
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 63
46 ชุมชนบ้านพงสตา 56
47 บ้านสิเดะ 46
48 บ้านอีบุ๊ 62
49 บ้านศาลาสอง 78
50 บ้านอาโห 15
51 บ้านบากง 67
52 ชุมชนบ้านสะนอ 70
53 อนุบาลยะรัง 79
54 บ้านกระโด 66
55 บ้านบินยา 78
56 บ้านกาแลสะนอ 71
57 ตลาดนัดบาซาเอ 37
58 บ้านกรือเซะ 60
59 บ้านต้นทุเรียน 68
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 47
62 วัดเกาะหวาย 29
63 บ้านบ้านคางา 61
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 17
65 ตลาดปรีกี 69
66 บ้านละหารยามู 41
67 บ้านสายชล 62
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 65
69 ชุมชนบ้านต้นสน 61
70 บ้านอินทนิล 56
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 74
72 วัดโคกหญ้าคา 62
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 55
74 บ้านต้นแซะ 77
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 74
76 บ้านกูวิง 51
77 บ้านสมาหอ 53
78 บ้านลางสาด 68
79 บ้านกระเสาะ 43
80 บ้านแขนท้าว 58
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 66
82 บ้านเกาะจัน 67
83 บ้านตรัง 78
84 บ้านเขาวัง 69
85 บ้านบูดน 66
86 บ้านมะหุด 76
87 บ้านควนหยี 21
88 บ้านบาโง 75
89 บ้านปานัน 73
90 บ้านบาตะกูโบ 71
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 70
92 บ้านถนน 59
93 บ้านดูวา 78
94 บ้านกระหวะ 38
95 บ้านราวอ 81
96 บ้านบาละแต 87
97 บ้านปาลัส 66
98 บ้านด่าน 64
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 57
100 บ้านเจาะบาแน 68
101 บ้านบูเกะกุง 76
102 บ้านน้ำใส 35
103 บ้านสะกำ 58
104 บ้านกูบังบาเดาะ 71
105 วัดบุพนิมิต 63
106 บ้านโคกเหรียง 63
107 วัดป่าสวย 78
108 บ้านคลองทราย 91
109 บ้านต้นโตนด 71
110 บ้านวังกว้าง 70
111 บ้านควนแปลงงู 7
112 บ้านปลักปรือ 64
113 บ้านคูระ 57
114 บ้านตันหยง 66
115 บ้านม่วงเตี้ย 67