รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2563
ที่ โรงเรียน ครั้ง 123456789101112131415161718192021222324252627282930
1 วัดนาประดู่ 0
2 บ้านควนประ 0
3 บ้านนาประดู่ 0
4 บ้านควนโนรี 0
5 บ้านป่าไร่ 0
6 บ้านควนลังงา 0
7 วัดทรายขาว 0
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 0
9 บ้านเกาะตา 0
10 วัดอรัญวาสิการาม 0
11 บ้านบาเงง 0
12 บ้านคลองหิน 0
13 วัดธนาภิมุข 0
14 บ้านโผงโผง 0
15 บ้านนาเกตุ 0
16 วัดภมรคติวัน 0
17 บ้านตุปะ 0
18 บ้านชะเมา 0
19 บ้านควนลาแม 0
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 0
22 วัดนิคมสถิต 0
23 บ้านยางแดง 0
24 บ้านล้อแตก 0
25 บ้านนาค้อใต้ 0
26 วัดมะกรูด 0
27 บ้านโคกโพธิ์ 0
28 บ้านทุ่งยาว 0
29 บ้านสามยอด 0
30 บ้านท่าคลอง 0
31 บ้านโคกต้นสะตอ 0
32 วัดบันลือคชาวาส 0
33 บ้านควนแตน 0
34 บ้านท่าเรือ 0
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 0
36 วัดสุนทรวารี 0
37 บ้านป่าบอน 0
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 0
40 บ้านนาค้อเหนือ 0
41 บ้านบราโอ 0
42 บ้านประจัน 0
43 บ้านบูโกะ 0
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0
46 ชุมชนบ้านพงสตา 0
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 0
49 บ้านศาลาสอง 0
50 บ้านอาโห 0
51 บ้านบากง 0
52 ชุมชนบ้านสะนอ 0
53 อนุบาลยะรัง 0
54 บ้านกระโด 0
55 บ้านบินยา 0
56 บ้านกาแลสะนอ 0
57 ตลาดนัดบาซาเอ 1 /
58 บ้านกรือเซะ 0
59 บ้านต้นทุเรียน 0
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 0
62 วัดเกาะหวาย 0
63 บ้านบ้านคางา 0
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 0
65 ตลาดปรีกี 0
66 บ้านละหารยามู 0
67 บ้านสายชล 0
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 0
69 ชุมชนบ้านต้นสน 0
70 บ้านอินทนิล 0
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 0
72 วัดโคกหญ้าคา 0
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 0
74 บ้านต้นแซะ 0
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 0
76 บ้านกูวิง 0
77 บ้านสมาหอ 0
78 บ้านลางสาด 0
79 บ้านกระเสาะ 0
80 บ้านแขนท้าว 0
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 0
82 บ้านเกาะจัน 0
83 บ้านตรัง 0
84 บ้านเขาวัง 0
85 บ้านบูดน 0
86 บ้านมะหุด 0
87 บ้านควนหยี 0
88 บ้านบาโง 0
89 บ้านปานัน 0
90 บ้านบาตะกูโบ 0
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 0
92 บ้านถนน 0
93 บ้านดูวา 0
94 บ้านกระหวะ 0
95 บ้านราวอ 0
96 บ้านบาละแต 0
97 บ้านปาลัส 0
98 บ้านด่าน 0
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0
100 บ้านเจาะบาแน 0
101 บ้านบูเกะกุง 0
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 0
104 บ้านกูบังบาเดาะ 0
105 วัดบุพนิมิต 0
106 บ้านโคกเหรียง 0
107 วัดป่าสวย 0
108 บ้านคลองทราย 0
109 บ้านต้นโตนด 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
110 บ้านวังกว้าง 0
111 บ้านควนแปลงงู 0
112 บ้านปลักปรือ 0
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 0
115 บ้านม่วงเตี้ย 0