รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2563
ที่ โรงเรียน ครั้ง 123456789101112131415161718192021222324252627282930
1 วัดนาประดู่ 10 / / / / / / / / / /
2 บ้านควนประ 9 / / / / / * / / / /
3 บ้านนาประดู่ 12 / / / / / / / / / / / /
4 บ้านควนโนรี 13 / / / / / / / / / / / / /
5 บ้านป่าไร่ 3 / / /
6 บ้านควนลังงา 12 / / / / / / / / / / / * /
7 วัดทรายขาว 13 / / / / / / / / / / / / /
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 9 / / / / / / / / /
9 บ้านเกาะตา 14 / / / / / / / / / / / / / /
10 วัดอรัญวาสิการาม 14 / / / / / / / / / / / / / /
11 บ้านบาเงง 9 / / / / * / / / / / *
12 บ้านคลองหิน 13 / / / / / / / / / / / / /
13 วัดธนาภิมุข 8 / / / / / / / /
14 บ้านโผงโผง 1 /
15 บ้านนาเกตุ 8 / / / / / / / /
16 วัดภมรคติวัน 0
17 บ้านตุปะ 15 / / / / / / / / / / / / / / /
18 บ้านชะเมา 2 / /
19 บ้านควนลาแม 12 / / / / / / / / / / / /
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 14 / / / / / / / / / / / / / /
22 วัดนิคมสถิต 10 / / / / / / / / / /
23 บ้านยางแดง 11 / / / / / / / / / / /
24 บ้านล้อแตก 12 / / / / / / / / / / / /
25 บ้านนาค้อใต้ 15 / / / / / / / / / / / / / / /
26 วัดมะกรูด 1 /
27 บ้านโคกโพธิ์ 9 / / / / / / / / /
28 บ้านทุ่งยาว 13 / / / / / / / / / / / / /
29 บ้านสามยอด 11 / / / / / / / / / / /
30 บ้านท่าคลอง 12 / / / / / / / / / / / /
31 บ้านโคกต้นสะตอ 14 / / / / / / / / / / / / / /
32 วัดบันลือคชาวาส 12 / / / / / / / / / / / /
33 บ้านควนแตน 9 / / / / / / / / /
34 บ้านท่าเรือ 15 / / / / / / / / / / / / / / /
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 0
36 วัดสุนทรวารี 10 / / / / / / / / / /
37 บ้านป่าบอน 12 / / / / / / / / / / / /
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 14 / / / / / / / / / / / / / /
40 บ้านนาค้อเหนือ 14 / / / / / / / / / / / / / /
41 บ้านบราโอ 12 / / / / / / / / / / / /
42 บ้านประจัน 13 / / / / / / / / / / / / /
43 บ้านบูโกะ 12 / / / / / / / / / / / /
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 7 / / / / / / /
46 ชุมชนบ้านพงสตา 10 / / / / / / / / / /
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 14 / / / / / / / / / / / / / /
49 บ้านศาลาสอง 11 / / / / / / / / / / /
50 บ้านอาโห 10 / / / / / / / / / /
51 บ้านบากง 0
52 ชุมชนบ้านสะนอ 13 / / / / / / / / / / / / /
53 อนุบาลยะรัง 12 / / / / / / / / / / / /
54 บ้านกระโด 0
55 บ้านบินยา 11 / / / / / / / / / * / /
56 บ้านกาแลสะนอ 14 / / / / / / / / / / / / / /
57 ตลาดนัดบาซาเอ 8 / / / / / / / /
58 บ้านกรือเซะ 1 /
59 บ้านต้นทุเรียน 13 / / / / / / / / / / / / /
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 5 / / / / /
62 วัดเกาะหวาย 9 / / / / / / / / /
63 บ้านบ้านคางา 13 / / / / / / / / / / / / /
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 1 /
65 ตลาดปรีกี 9 / / / / / / / / /
66 บ้านละหารยามู 8 / / / / / / / /
67 บ้านสายชล 14 / / / / / / / / / / / / / /
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 10 / / / / / / / / / /
69 ชุมชนบ้านต้นสน 15 / / / / / / / / / / / / / / /
70 บ้านอินทนิล 12 / / / / / / / / / / / /
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 4 / / / /
72 วัดโคกหญ้าคา 14 / / / / / / / / / / / / / /
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 6 / / / / / /
74 บ้านต้นแซะ 13 / / / / / / / / / / / / /
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 12 / / / / / / / / / / / /
76 บ้านกูวิง 10 / / / / / / / / / /
77 บ้านสมาหอ 12 / / / / / / / / / / / /
78 บ้านลางสาด 14 / / / / / / / / / / / / / /
79 บ้านกระเสาะ 10 / / / * * * * / / / / / / /
80 บ้านแขนท้าว 6 / / / / / /
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 11 / / / / / / / / / / /
82 บ้านเกาะจัน 14 / / / / / / / / / / / / / /
83 บ้านตรัง 14 / / / / / / / / / / / / / /
84 บ้านเขาวัง 13 / / / / / / / / / / / / /
85 บ้านบูดน 14 / / / / / / / / / / / / / /
86 บ้านมะหุด 11 / / / / / / / / / / /
87 บ้านควนหยี 12 / / / / / / / / / / / /
88 บ้านบาโง 13 / / / / / / / / / / / / /
89 บ้านปานัน 11 / / / / / / / / / / /
90 บ้านบาตะกูโบ 12 / / / / / / / / / / / /
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 13 / / / / / / / / / / / / /
92 บ้านถนน 13 / / / / / / / / / / / / /
93 บ้านดูวา 4 / / / /
94 บ้านกระหวะ 2 / /
95 บ้านราวอ 0
96 บ้านบาละแต 13 / / / / / / / / / / / / /
97 บ้านปาลัส 13 / / / / / / / / / / / / /
98 บ้านด่าน 12 / / / / / / / / / / / /
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0
100 บ้านเจาะบาแน 13 / / / / / / / / / / / / /
101 บ้านบูเกะกุง 11 / / / / / / / / / / /
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 10 / / / / / / / / / /
104 บ้านกูบังบาเดาะ 11 / / / / / / / / / / /
105 วัดบุพนิมิต 9 / / / / / / / / /
106 บ้านโคกเหรียง 13 / / / / / / / / / / / / /
107 วัดป่าสวย 13 / / / / / / / / / / / / /
108 บ้านคลองทราย 13 / / / / / / / / / / / / /
109 บ้านต้นโตนด 12 / / / / / / / / / / / /
110 บ้านวังกว้าง 7 / / / / / / /
111 บ้านควนแปลงงู 6 / / / / / /
112 บ้านปลักปรือ 10 / / / / / / / / / /
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 1 /
115 บ้านม่วงเตี้ย 9 / / / / / / / / /