รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2564
ที่ โรงเรียน ครั้ง 123456789101112131415161718192021222324252627282930
1 วัดนาประดู่ 10 / / / / / / / / / /
2 บ้านควนประ 0
3 บ้านนาประดู่ 5 / / / / /
4 บ้านควนโนรี 1 /
5 บ้านป่าไร่ 0
6 บ้านควนลังงา 4 * / * * / / /
7 วัดทรายขาว 0
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 6 / / / / / /
9 บ้านเกาะตา 2 / /
10 วัดอรัญวาสิการาม 6 / / / / / /
11 บ้านบาเงง 5 / / / / /
12 บ้านคลองหิน 5 / / / / /
13 วัดธนาภิมุข 1 /
14 บ้านโผงโผง 0
15 บ้านนาเกตุ 1 /
16 วัดภมรคติวัน 0
17 บ้านตุปะ 7 / / / / / / /
18 บ้านชะเมา 5 / / / / /
19 บ้านควนลาแม 6 / / / / / /
20 บ้านบาโงฆาดิง 1 /
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 7 / / / / / / /
22 วัดนิคมสถิต 2 / /
23 บ้านยางแดง 6 / / / / / /
24 บ้านล้อแตก 4 / / / /
25 บ้านนาค้อใต้ 4 / / / /
26 วัดมะกรูด 4 / / / /
27 บ้านโคกโพธิ์ 8 / / / / / / / /
28 บ้านทุ่งยาว 1 * /
29 บ้านสามยอด 5 / / / / /
30 บ้านท่าคลอง 1 /
31 บ้านโคกต้นสะตอ 3 / / /
32 วัดบันลือคชาวาส 5 / / / / /
33 บ้านควนแตน 3 / / /
34 บ้านท่าเรือ 7 / / / / / / /
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 6 / / / / / /
36 วัดสุนทรวารี 6 / / / / / /
37 บ้านป่าบอน 5 / / / / /
38 บ้านดอนเค็ด 1 * * /
39 บ้านนาค้อกลาง 5 / / / / /
40 บ้านนาค้อเหนือ 4 / / / /
41 บ้านบราโอ 2 / /
42 บ้านประจัน 7 / / / / / / /
43 บ้านบูโกะ 7 / / / / / / /
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 3 / / /
46 ชุมชนบ้านพงสตา 0
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 0
49 บ้านศาลาสอง 7 / / / / / / /
50 บ้านอาโห 0
51 บ้านบากง 6 / / / / / /
52 ชุมชนบ้านสะนอ 2 / /
53 อนุบาลยะรัง 8 / / / / / / / /
54 บ้านกระโด 6 / / / / / /
55 บ้านบินยา 6 / / / / / /
56 บ้านกาแลสะนอ 7 / / / / / / /
57 ตลาดนัดบาซาเอ 0
58 บ้านกรือเซะ 0
59 บ้านต้นทุเรียน 7 / / / / / / /
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 0
62 วัดเกาะหวาย 0
63 บ้านบ้านคางา 0
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 0
65 ตลาดปรีกี 7 / / / / / / /
66 บ้านละหารยามู 3 / / /
67 บ้านสายชล 0
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 6 / / / / / /
69 ชุมชนบ้านต้นสน 0
70 บ้านอินทนิล 2 / /
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 7 / / / / / / /
72 วัดโคกหญ้าคา 7 / / / / / / /
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 0
74 บ้านต้นแซะ 8 / / / / / / / /
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 11 / / / / / / / / / / /
76 บ้านกูวิง 0
77 บ้านสมาหอ 0
78 บ้านลางสาด 6 / / / / / /
79 บ้านกระเสาะ 1 / * * *
80 บ้านแขนท้าว 6 / / / / / /
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 2 / /
82 บ้านเกาะจัน 6 / / / / / /
83 บ้านตรัง 8 / / / / / / / /
84 บ้านเขาวัง 4 / / / /
85 บ้านบูดน 3 / / /
86 บ้านมะหุด 7 / / / / / / /
87 บ้านควนหยี 0
88 บ้านบาโง 8 / / / / / / / /
89 บ้านปานัน 6 / / / / / /
90 บ้านบาตะกูโบ 0
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 5 / / / / /
92 บ้านถนน 0
93 บ้านดูวา 7 / / / / / / /
94 บ้านกระหวะ 0
95 บ้านราวอ 8 / / / / / / / /
96 บ้านบาละแต 6 / / / / / /
97 บ้านปาลัส 6 / / / / / /
98 บ้านด่าน 3 / / /
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 6 / / / / / /
100 บ้านเจาะบาแน 7 / / / / / / /
101 บ้านบูเกะกุง 5 / / / / /
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 0
104 บ้านกูบังบาเดาะ 2 / /
105 วัดบุพนิมิต 2 / /
106 บ้านโคกเหรียง 0
107 วัดป่าสวย 8 / / / / / / / /
108 บ้านคลองทราย 7 / / / / / / /
109 บ้านต้นโตนด 6 / / / / / /
110 บ้านวังกว้าง 6 / / / / / /
111 บ้านควนแปลงงู 0
112 บ้านปลักปรือ 0
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 6 / / / / / /
115 บ้านม่วงเตี้ย 7 / / / / / / /