รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2562
ที่ โรงเรียน ครั้ง 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 วัดนาประดู่ 7 / / / / / / /
2 บ้านควนประ 4 / / / /
3 บ้านนาประดู่ 7 / / / / / / /
4 บ้านควนโนรี 6 / / / / / /
5 บ้านป่าไร่ 6 / / / / / /
6 บ้านควนลังงา 3 / / /
7 วัดทรายขาว 7 / / / / / / /
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 7 / / / / / / /
9 บ้านเกาะตา 7 / / / / / / /
10 วัดอรัญวาสิการาม 6 / / / / / /
11 บ้านบาเงง 6 / / / / / /
12 บ้านคลองหิน 7 / / / / / / /
13 วัดธนาภิมุข 6 / / / / / /
14 บ้านโผงโผง 1 /
15 บ้านนาเกตุ 7 / / / / / / /
16 วัดภมรคติวัน 5 / / / / /
17 บ้านตุปะ 7 / / / / / / /
18 บ้านชะเมา 7 / / / / / / /
19 บ้านควนลาแม 7 / / / / / / /
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 7 / / / / / / /
22 วัดนิคมสถิต 7 / / / / / / /
23 บ้านยางแดง 4 / / / /
24 บ้านล้อแตก 7 / / / / / / /
25 บ้านนาค้อใต้ 6 / / / / / /
26 วัดมะกรูด 2 / /
27 บ้านโคกโพธิ์ 5 / / / / /
28 บ้านทุ่งยาว 7 / / / / / / /
29 บ้านสามยอด 6 / / / / / /
30 บ้านท่าคลอง 7 / / / / / / /
31 บ้านโคกต้นสะตอ 7 / / / / / / /
32 วัดบันลือคชาวาส 7 / / / / / / /
33 บ้านควนแตน 7 / / / / / / /
34 บ้านท่าเรือ 7 / / / / / / /
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 6 / / / / / /
36 วัดสุนทรวารี 7 / / / / / / /
37 บ้านป่าบอน 0
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 7 / / / / / / /
40 บ้านนาค้อเหนือ 5 / / / / /
41 บ้านบราโอ 6 / / / / / /
42 บ้านประจัน 4 / / / /
43 บ้านบูโกะ 7 / / / / / / /
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 5 / / / / /
46 ชุมชนบ้านพงสตา 4 / / / /
47 บ้านสิเดะ 4 / / / /
48 บ้านอีบุ๊ 7 / / / / / / /
49 บ้านศาลาสอง 7 / / / / / / /
50 บ้านอาโห 7 / / / / / / /
51 บ้านบากง 6 / / / / / /
52 ชุมชนบ้านสะนอ 5 / / / / /
53 อนุบาลยะรัง 6 / / / / / /
54 บ้านกระโด 6 / / / / / /
55 บ้านบินยา 4 / / / /
56 บ้านกาแลสะนอ 5 / / / / /
57 ตลาดนัดบาซาเอ 4 / / / /
58 บ้านกรือเซะ 3 / / /
59 บ้านต้นทุเรียน 5 / / / / /
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 3 / / /
62 วัดเกาะหวาย 6 / / / / / /
63 บ้านบ้านคางา 6 / / / / / /
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 5 / / / / /
65 ตลาดปรีกี 6 / / / / / /
66 บ้านละหารยามู 7 / / / / / / /
67 บ้านสายชล 6 / / / / / /
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 7 / / / / / / /
69 ชุมชนบ้านต้นสน 7 / / / / / / /
70 บ้านอินทนิล 7 / / / / / / /
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 5 / / / / /
72 วัดโคกหญ้าคา 7 / / / / / / /
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 4 / / / /
74 บ้านต้นแซะ 7 / / / / / / /
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 6 / / / / / /
76 บ้านกูวิง 6 / / / / / /
77 บ้านสมาหอ 6 / / / / / /
78 บ้านลางสาด 7 / / / / / / /
79 บ้านกระเสาะ 6 / / / / / /
80 บ้านแขนท้าว 6 / / / / / /
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 6 / / / / / /
82 บ้านเกาะจัน 7 / / / / / / /
83 บ้านตรัง 7 / / / / / / /
84 บ้านเขาวัง 7 / / / / / / /
85 บ้านบูดน 6 / / / / / /
86 บ้านมะหุด 7 / / / / / / /
87 บ้านควนหยี 1 /
88 บ้านบาโง 7 / / / / / / /
89 บ้านปานัน 6 / / / / / /
90 บ้านบาตะกูโบ 5 / / / / /
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 7 / / / / / / /
92 บ้านถนน 6 / / / / / /
93 บ้านดูวา 5 / / / / /
94 บ้านกระหวะ 5 / / / * / /
95 บ้านราวอ 4 / / / /
96 บ้านบาละแต 7 / / / / / / /
97 บ้านปาลัส 7 / / / / / / /
98 บ้านด่าน 4 / / / /
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 4 / / / /
100 บ้านเจาะบาแน 6 / / / / / /
101 บ้านบูเกะกุง 4 / / / /
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 2 / /
104 บ้านกูบังบาเดาะ 7 / / / / / / /
105 วัดบุพนิมิต 7 / / / / / / /
106 บ้านโคกเหรียง 7 / / / / / / /
107 วัดป่าสวย 7 / / / / / / /
108 บ้านคลองทราย 4 / / / /
109 บ้านต้นโตนด 7 / / / / / / /
110 บ้านวังกว้าง 6 / / / / / /
111 บ้านควนแปลงงู 7 / / / / / / /
112 บ้านปลักปรือ 7 / / / / / / /
113 บ้านคูระ 6 / / / / / /
114 บ้านตันหยง 6 / / / / / /
115 บ้านม่วงเตี้ย 2 / /