รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2563
ที่ โรงเรียน ครั้ง 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 วัดนาประดู่ 6 / / / / / /
2 บ้านควนประ 2 / /
3 บ้านนาประดู่ 6 / / / / / /
4 บ้านควนโนรี 6 / / / / / /
5 บ้านป่าไร่ 6 / / / / / /
6 บ้านควนลังงา 4 / / / /
7 วัดทรายขาว 0
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 /
9 บ้านเกาะตา 6 / / / / / /
10 วัดอรัญวาสิการาม 6 / / / / / /
11 บ้านบาเงง 6 / / / / / /
12 บ้านคลองหิน 6 / / / / / /
13 วัดธนาภิมุข 3 / / /
14 บ้านโผงโผง 0
15 บ้านนาเกตุ 0
16 วัดภมรคติวัน 0
17 บ้านตุปะ 6 / / / / / /
18 บ้านชะเมา 5 / / / / /
19 บ้านควนลาแม 6 / / / / / /
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 7 / / / / / / /
22 วัดนิคมสถิต 1 /
23 บ้านยางแดง 6 / / / / / /
24 บ้านล้อแตก 5 / / / / /
25 บ้านนาค้อใต้ 2 / /
26 วัดมะกรูด 3 / / /
27 บ้านโคกโพธิ์ 7 / / / / / / /
28 บ้านทุ่งยาว 6 / / / / / /
29 บ้านสามยอด 5 / / / / /
30 บ้านท่าคลอง 6 / / / / / /
31 บ้านโคกต้นสะตอ 6 / / / / / /
32 วัดบันลือคชาวาส 6 / / / / / /
33 บ้านควนแตน 2 / /
34 บ้านท่าเรือ 8 / / / / / / / /
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 5 / / / / /
36 วัดสุนทรวารี 6 / / / / / /
37 บ้านป่าบอน 6 / / / / / /
38 บ้านดอนเค็ด 6 / / / / / /
39 บ้านนาค้อกลาง 6 / / / / / /
40 บ้านนาค้อเหนือ 6 / / / / / /
41 บ้านบราโอ 6 / / / / / /
42 บ้านประจัน 6 / / / / / /
43 บ้านบูโกะ 0
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 2 / /
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1 /
46 ชุมชนบ้านพงสตา 5 / / / / /
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 6 / / / / / /
49 บ้านศาลาสอง 4 / / / /
50 บ้านอาโห 0
51 บ้านบากง 0
52 ชุมชนบ้านสะนอ 5 / / / / /
53 อนุบาลยะรัง 0
54 บ้านกระโด 4 / / / /
55 บ้านบินยา 4 / / / /
56 บ้านกาแลสะนอ 6 / / / / / /
57 ตลาดนัดบาซาเอ 8 / / / / / / / /
58 บ้านกรือเซะ 0
59 บ้านต้นทุเรียน 6 / / / / / /
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 0
62 วัดเกาะหวาย 6 / / / / / /
63 บ้านบ้านคางา 5 / / / / /
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 1 /
65 ตลาดปรีกี 6 / / / / / /
66 บ้านละหารยามู 4 / / / /
67 บ้านสายชล 6 / / / / / /
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 5 / / / / /
69 ชุมชนบ้านต้นสน 4 / / / /
70 บ้านอินทนิล 5 / / / / /
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 4 / / / /
72 วัดโคกหญ้าคา 6 / / / / / /
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 6 / / / / / /
74 บ้านต้นแซะ 5 / / / / /
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 3 / / /
76 บ้านกูวิง 3 / / /
77 บ้านสมาหอ 0
78 บ้านลางสาด 6 / / / / / /
79 บ้านกระเสาะ 0
80 บ้านแขนท้าว 3 / / /
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 0
82 บ้านเกาะจัน 6 / / / / / /
83 บ้านตรัง 0
84 บ้านเขาวัง 4 / / / /
85 บ้านบูดน 6 / / / / / /
86 บ้านมะหุด 6 / / / / / /
87 บ้านควนหยี 1 /
88 บ้านบาโง 0
89 บ้านปานัน 3 / / /
90 บ้านบาตะกูโบ 8 / / / / / / / /
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 6 / / / / / /
92 บ้านถนน 6 / / / / / /
93 บ้านดูวา 6 / / / / / /
94 บ้านกระหวะ 0
95 บ้านราวอ 6 / / / / / /
96 บ้านบาละแต 6 / / / / / /
97 บ้านปาลัส 0
98 บ้านด่าน 6 / / / / / /
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0
100 บ้านเจาะบาแน 0
101 บ้านบูเกะกุง 0
102 บ้านน้ำใส 0
103 บ้านสะกำ 1 /
104 บ้านกูบังบาเดาะ 6 / / / / / /
105 วัดบุพนิมิต 0
106 บ้านโคกเหรียง 6 / / / / / /
107 วัดป่าสวย 6 / / / / / /
108 บ้านคลองทราย 6 / / / / / /
109 บ้านต้นโตนด 6 / * / / / / /
110 บ้านวังกว้าง 5 / / / / /
111 บ้านควนแปลงงู 6 / / / / / /
112 บ้านปลักปรือ 0
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 1 /
115 บ้านม่วงเตี้ย 0