รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2564
ที่ โรงเรียน ครั้ง 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 วัดนาประดู่ 11 / / / / / / / / / / /
2 บ้านควนประ 11 / / / / / / / / / / /
3 บ้านนาประดู่ 10 / / / / / / / / / /
4 บ้านควนโนรี 9 / / / / / / / / /
5 บ้านป่าไร่ 1 /
6 บ้านควนลังงา 6 / / / / / /
7 วัดทรายขาว 9 / / / / / / / / /
8 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 8 / / / / / / / /
9 บ้านเกาะตา 10 / / / / / / / / / /
10 วัดอรัญวาสิการาม 10 / / / / / / / / / /
11 บ้านบาเงง 10 / / / / / / / / / /
12 บ้านคลองหิน 10 / / / / / / / / / /
13 วัดธนาภิมุข 10 / / / / / / / / / /
14 บ้านโผงโผง 10 / / / / / / / / / /
15 บ้านนาเกตุ 0
16 วัดภมรคติวัน 10 / / / / / / / / / /
17 บ้านตุปะ 11 / / / / / / / / / / /
18 บ้านชะเมา 10 / / / / / / / / / /
19 บ้านควนลาแม 10 / / / / / / / / / /
20 บ้านบาโงฆาดิง 0
21 บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์) 10 / / / / / / / / / /
22 วัดนิคมสถิต 9 / / / / / / / / /
23 บ้านยางแดง 9 / / / / / / / / /
24 บ้านล้อแตก 11 / / / / / / / / / / /
25 บ้านนาค้อใต้ 10 / / / / / / / / / /
26 วัดมะกรูด 7 / / / / / / /
27 บ้านโคกโพธิ์ 10 / / / / / / / / / /
28 บ้านทุ่งยาว 9 / / / / / / / / /
29 บ้านสามยอด 9 / / / / / / / / /
30 บ้านท่าคลอง 10 / / / / / / / / / /
31 บ้านโคกต้นสะตอ 10 / / / / / / / / / /
32 วัดบันลือคชาวาส 10 / / / / / / / / / /
33 บ้านควนแตน 10 / / / / / / / / / /
34 บ้านท่าเรือ 10 / / / / / / / / / /
35 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 10 / / / / / / / / / /
36 วัดสุนทรวารี 7 / / / / / / /
37 บ้านป่าบอน 10 / / / / / / / / / /
38 บ้านดอนเค็ด 0
39 บ้านนาค้อกลาง 8 / / / / / / / /
40 บ้านนาค้อเหนือ 10 / / / / / / / / / /
41 บ้านบราโอ 5 / / / / /
42 บ้านประจัน 11 / / / / / / / / / / /
43 บ้านบูโกะ 10 / / / / / / / / / /
44 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 6 / / / / / /
45 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 8 / / / / / / / /
46 ชุมชนบ้านพงสตา 6 / / / / / /
47 บ้านสิเดะ 0
48 บ้านอีบุ๊ 9 / / / / / / / / /
49 บ้านศาลาสอง 11 / / / / / / / / / / /
50 บ้านอาโห 0
51 บ้านบากง 8 / / / / / / / /
52 ชุมชนบ้านสะนอ 10 / / / / / / / / / /
53 อนุบาลยะรัง 8 / / / / / / / /
54 บ้านกระโด 5 / / / / /
55 บ้านบินยา 0
56 บ้านกาแลสะนอ 8 / / / / / / / /
57 ตลาดนัดบาซาเอ 9 / / / / / / / / /
58 บ้านกรือเซะ 9 / / / / / / / / /
59 บ้านต้นทุเรียน 10 / / / / / / / / / /
60 บ้านระแว้ง 0
61 ต้นพิกุล 11 / / / / / / / / / / /
62 วัดเกาะหวาย 3 / / /
63 บ้านบ้านคางา 3 / / /
64 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 0
65 ตลาดปรีกี 6 / / / / / /
66 บ้านละหารยามู 7 / / / / / / /
67 บ้านสายชล 5 / / / / /
68 บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 10 / / / / / / / / / /
69 ชุมชนบ้านต้นสน 10 / / / / / / / / / /
70 บ้านอินทนิล 8 / / / / / / / /
71 บ้านโคกขี้เหล็ก 8 / / / / / / / /
72 วัดโคกหญ้าคา 4 / / / /
73 ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ 9 / / / / / / / / /
74 บ้านต้นแซะ 11 / / / / / / / / / / /
75 ตลาดนัดต้นมะขาม 10 / / / / / / / / / /
76 บ้านกูวิง 10 / / / / / / / / / /
77 บ้านสมาหอ 11 / / / / / / / / / / /
78 บ้านลางสาด 10 / / / / / / / / / /
79 บ้านกระเสาะ 6 / / / / / /
80 บ้านแขนท้าว 9 / / / / / / / / /
81 บ้านคลองช้าง(มายอ) 10 / / / / / / / / / /
82 บ้านเกาะจัน 10 / / / / / / / / / /
83 บ้านตรัง 10 / / / / / / / / / /
84 บ้านเขาวัง 10 / / / / / / / / / /
85 บ้านบูดน 10 / / / / / / / / / /
86 บ้านมะหุด 9 / / / / / / / / /
87 บ้านควนหยี 5 / / / / /
88 บ้านบาโง 10 / / / / / / / / / /
89 บ้านปานัน 10 / / / / / / / / / /
90 บ้านบาตะกูโบ 7 / / / / / / /
91 มายอ(สถิตย์ภูผา) 10 / / / / / / / / / /
92 บ้านถนน 8 / / / / / / / /
93 บ้านดูวา 10 / / / / / / / / / /
94 บ้านกระหวะ 0
95 บ้านราวอ 10 / / / / / / / / / /
96 บ้านบาละแต 11 / / / / / / / / / / /
97 บ้านปาลัส 10 / / / / / / / / / /
98 บ้านด่าน 10 / / / / / / / / / /
99 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0
100 บ้านเจาะบาแน 10 / / / / / / / / / /
101 บ้านบูเกะกุง 9 / / / / / / / / /
102 บ้านน้ำใส 8 / / / / / / / /
103 บ้านสะกำ 5 / / / / /
104 บ้านกูบังบาเดาะ 10 / / / / / / / / / /
105 วัดบุพนิมิต 9 / / / / / / / / /
106 บ้านโคกเหรียง 12 / / / / / / / / / / / /
107 วัดป่าสวย 9 / / / / / / / / /
108 บ้านคลองทราย 11 / / / / / / / / / / /
109 บ้านต้นโตนด 10 / / / / / / / / / /
110 บ้านวังกว้าง 10 / / / / / / / / / /
111 บ้านควนแปลงงู 0
112 บ้านปลักปรือ 0
113 บ้านคูระ 0
114 บ้านตันหยง 7 / / / / / / /
115 บ้านม่วงเตี้ย 10 / / / / / / / / / /