รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายชื่อโรงเรียนที่จัดกิจกรรม จึงไม่จัดอาหารกลางวัน

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
บ้านคลองช้าง(มายอ) เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
บ้านกระหวะ เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
บ้านสามยอด ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 256๒ 26 ธค. 2562 26 ธค. 2562 1
บ้านราวอ ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
บ้านกูบังบาเดาะ พานักเรียนไปแข่งมหกรรมทักษะวิชาการ ด้วยทางรร.บ้านกูบังบาเดาะได้พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ การทำอาหารคาวหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
บ้านต้นโตนด ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2
บ้านกระหวะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
บ้านราวอ ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
บ้านโผงโผง วันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มค. 2563 9 มค. 2563 1
บ้านกูบังบาเดาะ พานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะพานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียนที่สวนสัตว์สงขลา 15 มค. 2563 15 มค. 2563 1
บ้านบินยา วันครู ครูโรงเรียนบ้านบินยาร่วมกิจกรรมวันครูที่เขตพื้นที่ฯ 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
บ้านบากง ร่วมงานวันครู? ประจำปี? 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียน?บ้านบากง? เข้าร่วมงานวันครู? ประจำปี? 2563? ณ? ?สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
วัดภมรคติวัน วันครู คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
บ้านกระหวะ วันครู ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านกระหวะ เข้าร่วมงานวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 30 พย. 542 30 พย. 542 1
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ปิดเรียน เนื่องจากวันครู โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากวันครู 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
บ้านยางแดง วันครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
บ้านบากง เยี่ยมบ้านนักเรียน 24 มค. 2563 24 มค. 2563 1
บ้านบากง หยุดชดเชยตรุษจีน 27 มค. 2563 27 มค. 2563 1
บ้านกระหวะ วันหยุดชดเชยตรุษจีน วันหยุดชดเชยตรุษจีน 30 พย. 542 30 พย. 542 1
วัดภมรคติวัน วันหยุดราชการ ชดเชยวันตรุษจีน 27 มค. 2563 27 มค. 2563 1
บ้านกระหวะ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงโลกใบใหญ่ในความคิดของฉัน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 30 พย. 542 30 พย. 542 6
บ้านบากง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบากง มีกำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กพ. 2563 27 กพ. 2563 1
บ้านกระหวะ กิจกรรมโตรงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกระหวะ ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 30 พย. 542 30 พย. 542 1
บ้านกระหวะ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 30 พย. 542 30 พย. 542 1
บ้านโผงโผง ตลาดนัดโรงเรียน สร้างอาชีพให้แก่นักเรียน 10 มีค. 2563 10 มีค. 2563 1
บ้านบากง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบากง กำหนดจัดกิจกรรมทัศนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีค. 2563 6 มีค. 2563 1
บ้านบินยา ปิดเรียนตามมติ รมต. เนื่องจากโรคระบาด โควิท -19 เนื่องจโรคระบาดโควิท-19 ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม2563 - 31 มีนาคม 2563 18 มีค. 2563 31 มีค. 2563 14
บ้านควนลังงา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเร่งด้วยป้องกันโรคติดต่อ COVID19 มติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาโรคติดจ่อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และแจ้งปิดทำการเรียนการสอน 19 มีค. 2563 31 มีค. 2563 9