รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านบูดน
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านตรัง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านควนลังงา
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านโคกเหรียง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านม่วงเตี้ย
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านตันหยง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

อนุบาลยะรัง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านควนแปลงงู
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านต้นแซะ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านบูดน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านป่าบอน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านโคกโพธิ์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านบาละแต
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

วัดป่าสวย
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านควนลังงา
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 256๒ 26 ธค. 2562 26 ธค. 2562 1
4 ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
5 พานักเรียนไปแข่งมหกรรมทักษะวิชาการ ด้วยทางรร.บ้านกูบังบาเดาะได้พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ การทำอาหารคาวหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
6 ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2
7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
8 ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
9 วันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มค. 2563 9 มค. 2563 1
10 พานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะพานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียนที่สวนสัตว์สงขลา 15 มค. 2563 15 มค. 2563 1