รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564...

บ้านแขนท้าว
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564...

บ้านราวอ
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564...

วัดนาประดู่
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564...

บ้านบาโง
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564...

บ้านบาโง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านดูวา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

วัดป่าสวย
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

ตลาดปรีกี
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านบินยา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านปาลัส
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

อนุบาลยะรัง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านบราโอ(สาขากูนิง)
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

วัดโคกหญ้าคา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านควนลาแม
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตันหยง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านประจัน
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านต้นโตนด
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

วัดสุนทรวารี
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านควนลังงา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2564 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 4 เมย. 2564 5 เมย. 2564 2
2 เข้าค่ายลูกเสือ 18 มีค. 2564 18 มีค. 2564 1
3 จัดค่ายวิชาการ 1 กพ. 2564 1 กพ. 2564 1
4 เข้าค่ายลูกเสือ 1 เมย. 2564 1 เมย. 2564 1
5 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดอนเค็ดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสตูล 1 เมย. 2564 2 เมย. 2564 2
6 ปัจฉิม โรงเรียนบ้านกระเสาะนำนักเรียนไปปัจฉิมที่จ.กระบี่ 5 เมย. 2564 7 เมย. 2564 3
7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านควนลังงา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสงขลา 31 มีค. 2564 1 เมย. 2564 1