รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562...

บ้านสายชล
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562...

บ้านคูระ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านต้นแซะ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านนาประดู่
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

วัดนาประดู่
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านคลองหิน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านโคกเหรียง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านกาแลสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านดูวา
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านวังกว้าง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

อนุบาลยะรัง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านบาละแต
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

วัดโคกหญ้าคา
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านโคกต้นสะตอ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านสายชล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านนาค้อใต้
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

วัดธนาภิมุข
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

ตลาดปรีกี
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านด่าน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

บ้านปานัน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...

ตลาดนัดต้นมะขาม
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดพัทลุง 27 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 3
2 วันวิชาการแขนท้าว ประจำปีการศึกษา 2562 จัดงานวิชาการ และ open house 3 ธันวาคม 2562 12 เมษายน 2562 1
3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จังหวัด สูตล คุณครูทุกคนร่วมกิจกรรม 29 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 2
4 รับบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 รับบัณฑิตน้อย ที่เทศบาลนาประดู่ คุณครูทุกคนไปร่วมกิจกรรม โรงเรียนงดจัดอาหาร 1 วัน 3 สิงหาคม 2562 8 มีนาคม 2562 1
5 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 38
6 เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 1
7 ประชุมความปลอดภัยครู ประชุมความปลอดภัยครูอำเภอมายอ 3 พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 1
8 ส่งครูในโรงเรียนรับตำแหน่งผอ. โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากไปส่งครูอรสา รักเถาว์ รับตำแหน่งผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนนาค้อใต้ 5 มีนาคม 2562 5 มีนาคม 2562 1
9 งดการเรียนการสอนเนื่องในวันรายออีดิลฟิตรี 5 มิถุนายน 2562 6 พฤษภาคม 2562 1
10 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากนักเรียนไม่มา เพราะจะต้องร่วมพิธีวันรายอ และเยี่ยมญาติในช่วงรายอ 4 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3