รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

วัดอรัญวาสิการาม
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านนาประดู่
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านกรือเซะ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

วัดนาประดู่
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

วัดโคกหญ้าคา
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านสมาหอ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านด่าน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านโคกโพธิ์
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านเจาะบาแน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านต้นแซะ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านบูดน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านบาละแต
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านป่าไร่
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านถนน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านตรัง
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านควนลังงา
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...

บ้านบูเกะกุง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-    -10-    -11-    -12-    -13-    -14-    -15-    -16-    -17-    -18-    -19-    -20-    -21-    -22-    -23-    -24-    -25-    -26-    -27-    -28-    -29-    -30-    -31-    -32-    -33-    -34-    -35-    -36-    -37-    -38-    -39-    -40-    -41-    -42-    -43-    -44-    -45-    -46-    -47-    -48-    -49-    -50-    -51-    -52-    -53-    -54-    -55-    -56-    -57-    -58-    -59-    -60-    -61-    -62-    -63-    -64-    -65-    -66-    -67-    -68-    -69-    -70-    -71-    -72-    -73-    -74-    -75-    -76-    -77-    -78-    -79-    -80-    -81-    -82-    -83-    -84-    -85-    -86-    -87-    -88-    -89-    -90-    -91-    -92-    -93-    -94-    -95-    -96-    -97-    -98-    -99-    -100-    -101-    -102-    -103-    -104-    -105-    -106-    -107-    -108-    -109-    -110-    -111-    -112-    -113-    -114-    -115-    -116-    -117-    -118-    -119-    -120-    -121-    -122-    -123-    -124-    -125-    -126-    -127-    -128-    -129-    -130-    -131-    -132-    -133-    -134-    -135-    -136-    -137-    -138-    -139-    -140-    -141-    -142-    -143-    -144-    -145-    -146-    -147-    -148-    -149-    -150-    -151-    -152-    -153-    -154-    -155-    -156-    -157-    -158-    -159-    -160-    -161-    -162-    -163-    -164-    -165-    -166-    -167-    -168-    -169-    -170-    -171-    -172-    -173-    -174-    -175-    -176-    -177-    -178-    -179-    -180-    -181-    -182-    -183-    -184-    -185-    -186-    -187-    -188-    -189-    -190-    -191-    -192-    -193-    -194-    -195-    -196-    -197-    -198-    -199-    -200-    -201-    -202-    -203-    -204-    -205-    -206-    -207-    -208-    -209-    -210-    -211-    -212-    -213-    -214-    -215-    -216-    -217-    -218-    -219-    -220-    -221-    -222-    -223-    -224-    -225-    -226-    -227-    -228-    -229-    -230-    -231-    -232-    -233-    -234-    -235-    -236-    -237-    -238-    -239-    -240-    -241-    -242-    -243-    -244-    -245-    -246-    -247-    -248-    -249-    -250-    -251-    -252-    -253-    -254-    -255-    -256-    -257-    -258-    -259-    -260-    -261-    -262-    -263-    -264-    -265-    -266-    -267-    -268-    -269-    -270-    -271-    -272-    -273-    -274-    -275-    -276-    -277-    -278-    -279-    -280-    -281-    -282-    -283-    -284-    -285-    -286-    -287-    -288-    -289-    -290-    -291-    -292-    -293-    -294-    -295-    -296-    -297-    -298-    -299-    -300-    -301-    -302-    -303-    -304-    -305-    -306-    -307-    -308-    -309-    -310-    -311-    -312-    -313-    -314-    -315-    -316-    -317-    -318-    -319-    -320-    -321-    -322-    -323-    -324-    -325-    -326-    -327-    -328-    -329-    -330-    -331-    -332-    -333-    -334-    -335-    -336-    -337-    -338-    -339-    -340-    -341-    -342-    -343-    -344-    -345-    -346-    -347-    -348-    -349-    -350-    -351-    -352-    -353-    -354-    -355-    -356-    -357-    -358-    -359-    -360-    -361-    -362-    -363-    -364-    -365-    -366-    -367-    -368-    -369-    -370-    -371-    -372-    -373-    -374-    -375-    -376-    -377-    -378-    -379-    -380-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดพัทลุง 27 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 3
2 วันวิชาการแขนท้าว ประจำปีการศึกษา 2562 จัดงานวิชาการ และ open house 3 ธันวาคม 2562 12 เมษายน 2562 1
3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จังหวัด สูตล คุณครูทุกคนร่วมกิจกรรม 29 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 2
4 รับบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 รับบัณฑิตน้อย ที่เทศบาลนาประดู่ คุณครูทุกคนไปร่วมกิจกรรม โรงเรียนงดจัดอาหาร 1 วัน 3 สิงหาคม 2562 8 มีนาคม 2562 1
5 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 38
6 เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 1
7 ประชุมความปลอดภัยครู ประชุมความปลอดภัยครูอำเภอมายอ 3 พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 1
8 ส่งครูในโรงเรียนรับตำแหน่งผอ. โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากไปส่งครูอรสา รักเถาว์ รับตำแหน่งผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนนาค้อใต้ 5 มีนาคม 2562 5 มีนาคม 2562 1
9 งดการเรียนการสอนเนื่องในวันรายออีดิลฟิตรี 5 มิถุนายน 2562 6 พฤษภาคม 2562 1
10 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากนักเรียนไม่มา เพราะจะต้องร่วมพิธีวันรายอ และเยี่ยมญาติในช่วงรายอ 4 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3
11 วันหยุดวันเฉลิมพระราชินีสุทิดา 3 มิถุนายน 2562 6 มีนาคม 2562 1
12 หยุดวันรายอ 4 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3
13 วันแม่แห่งชาติ 3 มิถุนายน 2562 3 มิถุนายน 2562 1
14 ฮารีรายอ หยุดเรียน 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
15 หยุดเรียนวันรายออีดิลฟิตรี 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
16 กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 1
17 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน? ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน? ต้นแบบสภา?นักเรียน?ระดับประเทศ?โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1
18 วันฮารีรายอ 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
19 รายอแน รายอแน เนื่องจากไม่นักเรียนมาโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 1
20 กิจกรรมทัศนศึกษา 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 5
21 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากไม่มีนักเรียนมาโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 1
22 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียน เพราะจะต้องทำกิจกรรมกับครอบครัว และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ 4 เมษายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3
23 ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนาเกตุ 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 1
24 ประชุมศูนย์นาเกตุพัฒนา ประชุมศูนย์นาเกตุพัฒนา ณ โรงแรมเซาเทริน์วิว 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 1
25 ประชุมบุคากรภายในกลุ่มน่าเกตุพัตนา 30 พฤศจิกายน 542 24 มิถุนายน 2562 1
26 ศึกษาดูงาน? 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 5
27 ศึกษาดูงาน? 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 5
28 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2562 20 พฤษภาคม 2562 1
29 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีสุทิดา 3 มิถุนายน 2562 3 มิถุนายน 2562 1
30 วันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ครม.ประกาศหยุดวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ในพื้นที่ 3 จชต. และพื้นที่ 4 อำเภอ จ.สงขลา 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
31 หยุดราชการวนอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2562 16 กรกฎาคม 2562 1
32 หยุดราชการวันเข้าพรรษา 17 กรกฎาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562 1
33 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน 15 กรกฎาคม 2562 16 กรกฎาคม 2562 2
34 ศึกษาดูงาน? 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 5
35 วันฮารีรายอ 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
36 ประชุม ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มร่มโพธิ์ 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 1
37 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
38 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
39 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
40 คณะครูและนักเรียนร่วมงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนภาคใต้ คณะครูและบุคลากร และนักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 1
41 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
42 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
43 กีฬาจังหวัด ไปร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 2
44 เยี่ยมบ้าน?นักเรียน จัดกิจกรรม?เยี่ยม?บ้าน? ปีการศึกษา? 2562 9 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 1
45 วันฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา อยู่ในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 1
46 หยุดชดเชยวันแม่ หยุดชดเชยวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 12 สิงหาคม 2562 1
47 วันฮารีรายอฮัจย์ อยูในช่วงเทศกาลวันฮารีรายอฮัจย์ 13 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 2
48 จัดกิจกรรมสลามัตฮารีรายอ เลี้ยงเบอร์เก่อร์ ผลไม้ น้ำ ยำมาม่า 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 1
49 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ร่มโพธิ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ร่มโพธิ์ 22 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 2
50 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ร่มโพธิ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ร่มโพธิ์ 22 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 2