รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

บ้านแขนท้าว
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านนาประดู่
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านเกาะตา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านนาค้อเหนือ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านด่าน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดนาประดู่
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านปาลัส
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านประจัน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านละหารยามู
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านควนหยี
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านพงสตา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านเขาวัง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านตรัง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดโคกหญ้าคา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดอรัญวาสิการาม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านควนลาแม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านม่วงเตี้ย
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านกูบังบาเดาะ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านบูดน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 256๒ 26 ธค. 2562 26 ธค. 2562 1
4 ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
5 พานักเรียนไปแข่งมหกรรมทักษะวิชาการ ด้วยทางรร.บ้านกูบังบาเดาะได้พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ การทำอาหารคาวหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
6 ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2
7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
8 ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
9 วันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มค. 2563 9 มค. 2563 1
10 พานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะพานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียนที่สวนสัตว์สงขลา 15 มค. 2563 15 มค. 2563 1