รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาประดู่
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดนาประดู่
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อเหนือ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นโตนด
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นแซะ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านประจัน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านโคกโพธิ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านละหารยามู
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดป่าสวย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดโคกหญ้าคา
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านคลองทราย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาเงง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะตา
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านสามยอด
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนแปลงงู
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านท่าคลอง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดเกาะหวาย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

ตลาดปรีกี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 256๒ 26 ธค. 2562 26 ธค. 2562 1
4 ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
5 พานักเรียนไปแข่งมหกรรมทักษะวิชาการ ด้วยทางรร.บ้านกูบังบาเดาะได้พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ การทำอาหารคาวหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
6 ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2
7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
8 ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
9 วันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มค. 2563 9 มค. 2563 1
10 พานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะพานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียนที่สวนสัตว์สงขลา 15 มค. 2563 15 มค. 2563 1