รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านนาประดู่
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดธนาภิมุข
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านละหารยามู
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านท่าคลอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านเขาวัง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดป่าสวย
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดนาประดู่
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านโคกต้นสะตอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านต้นโตนด
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านบูดน
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านสายชล
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดทรายขาว
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านอาโห
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านต้นแซะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านแขนท้าว
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านปาลัส
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1