รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านโคกเหรียง
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

วัดโคกหญ้าคา
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านกระโด
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

ชุมชนวัดอัมพวนาราม
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

วัดนาประดู่
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านควนลังงา
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านโคกเหรียง
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านโคกต้นสะตอ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านม่วงเตี้ย
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

วัดเกาะหวาย
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านกูบังบาเดาะ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านล้อแตก
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านปานัน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านแขนท้าว
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านปาลัส
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...

บ้านกระเสาะ
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-    -10-    -11-    -12-    -13-    -14-    -15-    -16-    -17-    -18-    -19-    -20-    -21-    -22-    -23-    -24-    -25-    -26-    -27-    -28-    -29-    -30-    -31-    -32-    -33-    -34-    -35-    -36-    -37-    -38-    -39-    -40-    -41-    -42-    -43-    -44-    -45-    -46-    -47-    -48-    -49-    -50-    -51-    -52-    -53-    -54-    -55-    -56-    -57-    -58-    -59-    -60-    -61-    -62-    -63-    -64-    -65-    -66-    -67-    -68-    -69-    -70-    -71-    -72-    -73-    -74-    -75-    -76-    -77-    -78-    -79-    -80-    -81-    -82-    -83-    -84-    -85-    -86-    -87-    -88-    -89-    -90-    -91-    -92-    -93-    -94-    -95-    -96-    -97-    -98-    -99-    -100-    -101-    -102-    -103-    -104-    -105-    -106-    -107-    -108-    -109-    -110-    -111-    -112-    -113-    -114-    -115-    -116-    -117-    -118-    -119-    -120-    -121-    -122-    -123-    -124-    -125-    -126-    -127-    -128-    -129-    -130-    -131-    -132-    -133-    -134-    -135-    -136-    -137-    -138-    -139-    -140-    -141-    -142-    -143-    -144-    -145-    -146-    -147-    -148-    -149-    -150-    -151-    -152-    -153-    -154-    -155-    -156-    -157-    -158-    -159-    -160-    -161-    -162-    -163-    -164-    -165-    -166-    -167-    -168-    -169-    -170-    -171-    -172-    -173-    -174-    -175-    -176-    -177-    -178-    -179-    -180-    -181-    -182-    -183-    -184-    -185-    -186-    -187-    -188-    -189-    -190-    -191-    -192-    -193-    -194-    -195-    -196-    -197-    -198-    -199-    -200-    -201-    -202-    -203-    -204-    -205-    -206-    -207-    -208-    -209-    -210-    -211-    -212-    -213-    -214-    -215-    -216-    -217-    -218-    -219-    -220-    -221-    -222-    -223-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดพัทลุง 27 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 3
2 วันวิชาการแขนท้าว ประจำปีการศึกษา 2562 จัดงานวิชาการ และ open house 3 ธันวาคม 2562 12 เมษายน 2562 1
3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จังหวัด สูตล คุณครูทุกคนร่วมกิจกรรม 29 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 2
4 รับบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 รับบัณฑิตน้อย ที่เทศบาลนาประดู่ คุณครูทุกคนไปร่วมกิจกรรม โรงเรียนงดจัดอาหาร 1 วัน 3 สิงหาคม 2562 8 มีนาคม 2562 1
5 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 38
6 เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 1
7 ประชุมความปลอดภัยครู ประชุมความปลอดภัยครูอำเภอมายอ 3 พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 1
8 ส่งครูในโรงเรียนรับตำแหน่งผอ. โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากไปส่งครูอรสา รักเถาว์ รับตำแหน่งผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนนาค้อใต้ 5 มีนาคม 2562 5 มีนาคม 2562 1
9 งดการเรียนการสอนเนื่องในวันรายออีดิลฟิตรี 5 มิถุนายน 2562 6 พฤษภาคม 2562 1
10 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากนักเรียนไม่มา เพราะจะต้องร่วมพิธีวันรายอ และเยี่ยมญาติในช่วงรายอ 4 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3
11 วันหยุดวันเฉลิมพระราชินีสุทิดา 3 มิถุนายน 2562 6 มีนาคม 2562 1
12 หยุดวันรายอ 4 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3
13 วันแม่แห่งชาติ 3 มิถุนายน 2562 3 มิถุนายน 2562 1
14 ฮารีรายอ หยุดเรียน 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
15 หยุดเรียนวันรายออีดิลฟิตรี 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
16 กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 1
17 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน? ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน? ต้นแบบสภา?นักเรียน?ระดับประเทศ?โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1
18 วันฮารีรายอ 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 1
19 รายอแน รายอแน เนื่องจากไม่นักเรียนมาโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 1
20 กิจกรรมทัศนศึกษา 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 5
21 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากไม่มีนักเรียนมาโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 1
22 กิจกรรมวันฮารีรายอ เนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียน เพราะจะต้องทำกิจกรรมกับครอบครัว และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ 4 เมษายน 2562 6 มิถุนายน 2562 3