รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านนาประดู่
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านนาค้อเหนือ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านแขนท้าว
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

วัดนาประดู่
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านโคกโพธิ์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านเจาะบาแน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านอาโห
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านคลองหิน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านสามยอด
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านต้นแซะ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านถนน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

วัดโคกหญ้าคา
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านชะเมา
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านบูดน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านบาละแต
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

ชุมชนบ้านพงสตา
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านโคกเหรียง
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

ตลาดปรีกี
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 256๒ 26 ธค. 2562 26 ธค. 2562 1
4 ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
5 พานักเรียนไปแข่งมหกรรมทักษะวิชาการ ด้วยทางรร.บ้านกูบังบาเดาะได้พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ การทำอาหารคาวหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
6 ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2
7 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
8 ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
9 วันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มค. 2563 9 มค. 2563 1
10 พานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะพานักเรียนไปพัฒนาผู้เรียนที่สวนสัตว์สงขลา 15 มค. 2563 15 มค. 2563 1