รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านตรัง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านม่วงเตี้ย
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

อนุบาลยะรัง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านปาลัส
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านควนประ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

วัดโคกหญ้าคา
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

ตลาดนัดต้นมะขาม
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านยางแดง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านโคกเหรียง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านสามยอด
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านบ้านคางา
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

บ้านต้นแซะ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562...

ชุมชนบ้านบือแนปีแน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562...

บ้านม่วงเตี้ย
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562...

ชุมชนบ้านบือแนปีแน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562...

บ้านปาลัส
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-    -10-    -11-    -12-    -13-    -14-    -15-    -16-    -17-    -18-    -19-    -20-    -21-    -22-    -23-    -24-    -25-    -26-    -27-    -28-    -29-    -30-    -31-    -32-    -33-    -34-    -35-    -36-    -37-    -38-    -39-    -40-    -41-    -42-    -43-    -44-    -45-    -46-    -47-    -48-    -49-    -50-    -51-    -52-    -53-    -54-    -55-    -56-    -57-    -58-    -59-    -60-    -61-    -62-    -63-    -64-    -65-    -66-    -67-    -68-    -69-    -70-    -71-    -72-    -73-    -74-    -75-    -76-    -77-    -78-    -79-    -80-    -81-    -82-    -83-    -84-    -85-    -86-    -87-    -88-    -89-    -90-    -91-    -92-    -93-    -94-    -95-    -96-    -97-    -98-    -99-    -100-    -101-    -102-    -103-    -104-    -105-    -106-    -107-    -108-    -109-    -110-    -111-    -112-    -113-    -114-    -115-    -116-    -117-    -118-    -119-    -120-    -121-    -122-    -123-    -124-    -125-    -126-    -127-    -128-    -129-    -130-    -131-    -132-    -133-    -134-    -135-    -136-    -137-    -138-    -139-    -140-    -141-    -142-    -143-    -144-    -145-    -146-    -147-    -148-    -149-    -150-    -151-    -152-    -153-    -154-    -155-    -156-    -157-    -158-    -159-    -160-    -161-    -162-    -163-    -164-    -165-    -166-    -167-    -168-    -169-    -170-    -171-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดพัทลุง 27 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 3
2 วันวิชาการแขนท้าว ประจำปีการศึกษา 2562 จัดงานวิชาการ และ open house 3 ธันวาคม 2562 12 เมษายน 2562 1
3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จังหวัด สูตล คุณครูทุกคนร่วมกิจกรรม 29 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 2
4 รับบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 รับบัณฑิตน้อย ที่เทศบาลนาประดู่ คุณครูทุกคนไปร่วมกิจกรรม โรงเรียนงดจัดอาหาร 1 วัน 3 สิงหาคม 2562 8 มีนาคม 2562 1
5 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 38